Vergroeningsmengsels

Groenbemesters worden niet alleen per soort maar ook als mengsel van diverse soorten aangeboden. Meestal gebeurt dit om de positieve eigenschappen van de verschillende componenten van het mengsel te combineren. Ook geeft het zaaien van een mengsel meer zekerheid; wanneer een van de gewassen zich onvoldoende ontwikkelt kan de andere soort(en) dit compenseren en is er meer kans op het slagen van het gewas.

Naast landbouwtechnische voordelen kadert het inzaaien van een mengsel van groenbedekkers ook binnen het Europese landbouwbeleid. Door recente hervormingen moet elk landbouwbedrijf met meer dan 15 hectare bouwland (inclusief tijdelijk grasland) voldoen aan de maatregel ecologisch aandachtsgebied (EAG). Dit is één van de drie maatregelen, naast gewasdiversificatie en blijvend grasland, waarmee Europa inzet op de vergroening van het landbouwbeleid. Het komt er op neer dat een landbouwer op minstens vijf procent van zijn areaal bouwland geen maximalisatie van de landbouwopbrengst nastreeft maar oog moet hebben voor milieu- en natuurwaarden.

Afhankelijk van de bodemomstandigheden, gewaskeuze, bodemgezondheid, bodemvruchtbaarheid, wet- en regelgeving en tijdstip van inzaai, zal het juiste mengsel moeten worden gekozen. Vraag achter onze folder of voor meer uitleg naar onze adviseurs.