Algemeen verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 3. Prijzen
Artikel 4. Aflevering
Artikel 5. Emballage
Artikel 6. Betaling
Artikel 7. Aansprakelijkheid/Klachten
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 9. Verzekering
Artikel 10. Toepasselijk recht en Geschillen

Artikel 1. Algemeen

Hierna is met “verkoper” AgriCamp bvba bedoeld en met “opdrachtgever” en “koper” de (potentiële) klant van AgriCamp bvba, ongeacht of sprake is van bijvoorbeeld koop, advisering of een aanbod. Alle aanbiedingen, (elk onderdeel van) verkoopovereenkomsten, het verstrekken van adviezen en leveringen geschieden op deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Een (algemene) verwijzing door de koper naar zijn voorwaarden wordt door de verkoper niet aanvaardt en doet aan de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden niet af.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

Alle offertes en aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer verkoper een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven aan de opdracht. Daarenboven kunnen de koper en de verkoper geen rechten ontlenen aan (een gedeelte van) een overeenkomst voorzover (dat gedeelte van) de overeenkomst in strijd blijkt te zijn met wettelijke bepalingen of wettelijke voorschriften met name die, welke gebaseerd zijn op of voortspruiten uit de wetgeving aangaande bestrijdingsmiddelen en/of meststoffen. Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht, indien deze door verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3. Prijzen

In geval van wijzigingen van kostenbepalende factoren in binnen- en buitenland na het sluiten van de overeenkomst, behoudt de verkoper het recht tot aan het moment van levering de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. Alle prijzen zijn exclusief BTW, alsmede andere heffingen of rechten, welke van overheidswege worden voorgeschreven.

Artikel 4. Aflevering

Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
In geval van franco levering wordt de wijze van vervoer door de verkoper bepaald. Het vervoer behoeft niet verder te geschieden dan tot daar, waar het voertuig over een verharde weg kan komen, alwaar de verkoper verplicht is de goederen in ontvangst te nemen. De goederen worden geacht aan de koper afgeleverd te zijn op het moment waarop de lossing is voltooid. Lossing van het gekochte zal alleen plaatsvinden in overleg tussen de koper en de verkoper, maar wel immer binnen een door verkoper te bepalen redelijke termijn, waarbij de koper er – als hij bij de aflevering niet aanwezig of niet vertegenwoordigd is – voor dient te zorgen dat degene die is belast met de aflevering van de goederen, toegang heeft tot de afgesloten ruimte waarin de goederen moeten worden opgeslagen. Indien de koper de in dit lid genoemde verplichtingen niet nakomt, zijn de daardoor noodzakelijke extra kosten voor zijn rekening.
In geval van niet franco levering, worden de goederen geacht aan de koper afgeleverd te zijn op het moment dat deze op het bedrijf van de verkoper geladen zijn op het door of vanwege de koper gezonden transportmiddel. Na aflevering zijn de goederen voor rekening en risico van de koper.
Indien de goederen om aan de koper te wijten redenen niet op of omstreeks het afgesproken tijdstip zijn afgeleverd, worden deze niettemin geacht in opdracht en voor risico van de koper bij de verkoper opgeslagen te zijn.
In geval van overmacht (waaronder onder meer wordt verstaan staking, brand, vergaan van goederen tijdens transport, waterschade, overheidsmaatregelen, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transport-, uitvoer- of invoerbelemmeringen en werknemersuitsluiting) zal de verkoper na schriftelijke mededeling aan de koper, gerechtigd zijn de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen. Indien de verkoper wegens overmacht niet aan zijn leveringsverplichting kan voldoen, heeft de koper het recht, behalve indien de duur van de overmacht zulks niet rechtvaardigt, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder recht op schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
In geval is verkocht met feitelijke aflevering op afroep, dient de koper de afroeping zodanig te stellen, dat binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst alle goederen volledig zijn afgeroepen, tenzij schriftelijk een andere afroeptermijn werd overeengekomen. Indien de koper hiermede in gebreke blijft is de verkoper na ingebrekestelling van de koper gerechtigd de nog resterende goederen aan de koper aan te bieden en onmiddellijke betaling te vorderen, dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist en aanspraak te maken op vergoeding van alle door hem geleden schade

Artikel 5. Emballage

Verpakking kan in rekening worden gebracht. Restitutie van hetgeen krachtens dit artikel aan de verkoper is betaald, vindt alleen plaats bij franco inlevering van voor hergebruik geschikte emballage. Het is koper verboden de emballage voor andere producten en/of doeleinden te gebruiken, op last van vrijwaring en schadeloosstelling voor alle schade welke voor verkoper mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van overtreding door koper.

Artikel 6. Betaling

Voorzover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige verrekening of korting op adres van de verkoper. De betaling wordt geacht te zijn geschied op moment van ontvangst door de verkoper.
Indien koper in gebreke blijft binnen de in het vorige lid genoemde termijn tot volledige betaling van het gemaande bedrag over te gaan, dan heeft zulks, onverminderd enig overigens aan verkoper toekomend recht, tengevolge dat:
Alle overige ten name van koper bij verkoper openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden;
Koper een contractuele rente verschuldigd is van 1,5% per maand vanaf de vervaldag van de factuur tot aan volledige voldoening van het verschuldigde bedrag;
Verkoper het recht krijgt zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven de overeenkomst, en eventueel andere overeenkomsten met de koper, geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn;
Alle kosten van verkoper, waaronder begrepen incassokosten, om tot gehele of gedeeltelijke inning van zijn vorderingen op koper te geraken ten laste van koper komen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen – ongeacht de werkelijk gemaakte kosten – 12% van de hoofdsom, met een minimum van € 150,00.
Indien de verkoper voor of tijdens de uitvoering van een overeenkomst aanwijzingen ontvangt dat de koper in verminderde mate kredietwaardig mocht zijn, is de verkoper gerechtigd niet of niet verder te leveren, indien de koper niet akkoord gaat met levering onder rembours of bij vooruitbetaling en onmiddellijke betaling van alle reeds verrichte leveringen en gegeven adviezen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid/Klachten

Verkoper staat slechts in voor de kwaliteit van de goederen in de staat waarin zij verkeren op het moment dat zij het magazijn van de verkoper hebben verlaten.
Koper is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde goederen strikt in acht te nemen.
Koper is verplicht de goederen en emballage bij binnenkomst of anders zo spoedig mogelijk en in de mate waarin dit in redelijkheid en/of volgens gebruik van hem kan worden verlangd, te controleren. De gebreken van de goederen en emballage, die bij deze controle worden geconstateerd, alsmede de gebreken die eerst later bij gebruik blijken te bestaan, dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na het moment waarop de koper het gebrek ontdekte c.q. redelijkerwijs had kunnen constateren schriftelijk aan verkoper ter kennis worden gebracht. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak tegen de verkoper terzake gebreken. Klachten geven de koper geen recht om zijn betalingen op te schorten of zich op compensatie te beroepen. De aansprakelijkheid van verkoper vervalt, indien de koper aan een van deze verplichtingen alsmede aan de verplichting genoemd in artikel 7.2 niet voldoet. Koper is verplicht maatregelen te nemen teneinde de schade zoveel mogelijk te beperken. Koper zal daarbij met name de aanwijzingen van verkoper met betrekking tot goederen en emballage opvolgen.
Ingeval zich een gebeurtenis voordoet, waaronder begrepen een handelen of nalaten, die tot aansprakelijkheid leidt van AgriCamp bvba en/of van één of meerderen van hen die daar werkzaam zijn, zal de gezamenlijke aansprakelijkheid in totaal beperkt zijn tot het desbetreffende factuurbedrag, tot een maximum van € 1.000,-. Wanneer geen sprake is van een factuur (bijvoorbeeld onrechtmatige daad of gratis adviezen/producten), is de in de vorige zin bedoelde aansprakelijkheid volledig uitgesloten en zijn wij in het geheel geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

Verkoper behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot het tijdstip waarop de koper jegens verkoper heeft voldaan aan al zijn financiële verplichtingen uit hoofde van of krachtens overeenkomst aan hem geleverde of te leveren goederen respectievelijk voor hem verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede te zake van vorderingen wegens te kort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
In geval van niet tijdige betaling door koper zal verkoper het recht hebben de goederen zonder enige sommatie,ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, zulks onverminderd verkopers overige rechten in verband met niet tijdige betaling.
Koper is verplicht zoveel mogelijk te voorkomen dat goederen van de verkoper door beslaglegging worden getroffen. Mocht dit desalniettemin geschieden, dan dient de koper de verkoper onverwijld hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 9. Verzekering

Koper is verplicht zelf en op eigen kosten in te staan voor de verzekering, al dan niet verplicht, van elk mogelijk risico resulterend uit deze overeenkomst, inclusief voor wat betreft de schade aangebracht aan verkoper. Zo de dienst van de verkoper tevens zou bestaan in verhuur of terbeschikkingstelling of bruikleen van een voertuig of machine anderszins, staat de koper integraal in voor het gebruik ervan conform de handleiding en de onderrichtingen van de verkoper. Elke mogelijke schade aan derden of aan de roerende goederen zelf (eigen schade) dient verzekerd te worden door en op kosten van de koper. De gevolgen van niet-dekking of niet-verzekering zijn enkel lastens de koper, tegen wie de verkoper alle verhaal heeft.

Artikel 10. Toepasselijk recht en Geschillen

Belgisch recht is van toepassing op al onze aanbiedingen en de met ons gesloten overeenkomsten. Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtervan de plaats van vestiging van de verkoper.